Automobilių nuomos sąlygos

1. Nuomotojas išnuomoja, o Nuomininkas, įrašytas 2.1-ąjame langelyje išsinuomoja Automobilį, kuris nurodytas 3.1-ąjame, 3.2-ąjame, 3.3-ąjame šios sutarties langeliuose.
2. Nuomininkas įsipareigoja naudoti Automobilį pagal nuomos sutarties nustatytą tvarką (grąžinimo vieta, nuomos laikas ir t.t), bei sutartu būdu sumokėti nuomos mokestį, bei visas kitas išlaidas, susijusias su šia sutartimi. Nuomininkas patvirtina, kad sutinka su šiomis sąlygomis ir įsipareigoja jas vykdyti.
3. Adresas, kurį nurodė pats nuomininkas šioje Sutartyje yra tikrasis jo būstinės ar gyvenamosios vietos adresas, kuris yra naudojamas oficialiuose dokumentuose.
4. Nuomininkas grąžina automobilį su visomis jo padangomis, dokumentais, automobilio raktu su signalizacijos pultu, priedais ir įranga į Nuomotojo stotį , kurioje Automobilis buvo išnuomotas, arba į 4.7-ąjame langelyje nurodytą vietą ne vėliau kaip 4.2-ąjame langelyje nurodytu laiku. Nuomos pratęsimui Nuomininkas privalo parašyti prašymą bei gauti Nuomotojo raštišką sutikimą. Nuomininkas sutinka, kad nuomotojas paskelbtų automobilį ieškomu, jeigu Automobilis nėra grąžinamas į sutartą vietą (4.7-asis langelis) sutartu laiku (4.2-asis langelis)
5. Nuomininkas patvirtina, kad gavo automobilį geros techninės būklės, pilnai sukomplektuotą ir švariu salonu, be jokių eismo įvykių žymių ar sugadinimų, išskyrus tas žymes, kurios nurodytos 1B punkte. Į jokius vėlesnius Nuomininko nusiskundimus dėl vizualinių Automobilio defektų nebus atsižvelgiama.
6. Sutartyje nurodytas Automobilis yra apdraustas Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu pagal LR įstatymus, bei specialiai perdraustas. Automobilis taip pat apdraustas nuo stichinių nelaimių, vagystės ir avarijos. Su Nuomotojo ir draudimo bendrovės sudaryto draudimo sandorio nuostatais galima susipažinti Nuomotojo biure. Nuomininko atsakomybės dydis yra nurodytas atitinkamai 4.9 langelyje. Nuomininkas savo atsakomybę gali sumažinti mokėdamas papildomą mokestį per parą, priklausomai nuo pasirinkto automobilio klasės, tačiau atsakomybės sumažinimo mokestis negalioja toliau išvardintų žalų atveju: salono apmušalai ir sėdynių apvalkalai pažeidžiami perpjaunant ar pradeginant, sugadinamos padangos, pametami dekoratyviniai ratų gaubtai, ant Automobilio stogo užkrenta ledas ar sniegas, žala atsirado dėl važiavimo ne keliais arba vietose, netinkamose važiuoti automobiliu. Visais šiais atvejais, žalą padarytą Automobiliui ar jo daliai, atlygina Nuomininkas.
7. Išsinuomotu Automobiliu draudžiama:
a) stumti ar vilkti automobilį ar kitą transporto priemonę;
b) važiuoti ne keliais arba netinkamose automobiliui važiuoti vietose;
c) dalyvauti automobilių lenktynėse ar ruoštis joms;
d) verstis keleivių pervežimu;
e) pervežti prekes, pažeidžiant muitinės taisykles ar kitu nelegaliu būdu;
f) vairuoti ar leisti vairuoti asmeniui, apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ar vaistų.
8. Automobilio naudojimas:
a) Vairuotojo amžius turi atitikti Nuomotojo reikalaujamą amžiaus minimumą 4.8 langelis;
b) Nuomininko prašymu Nuomotojas gali įgalioti kitus asmenis vairuoti nuomojamą Automobilį, jeigu pastarieji atitinka keliamus reikalavimus, nurodytus šio straipsnio (a) ir (b) skirsniuose. Už papildomai įgaliotus asmenis Nuomininkas nemoka papildomo mokesčio;
c) Visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu, įskaitant punkte 8.c) nurodytą atvejį, Nuomininkas išlieka atsakingas už Automobilio saugumą ir šios Sutarties bendrųjų sąlygų vykdymą.
9. Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui:
a) Nuomos mokestį pagal nuomos tarifą, kuris apskaičiuojamas pagal nuomos dienų ir nuvažiuotų kilometrų skaičių, jei nėra sutarta kitaip. Nuomos mokestis mokamas į priekį prieš atsiimant automobilį. Automobilio nuomos laikotarpis –  1 para). Nuomos laikotarpis gali būti pratęstas jei, pratesimas. Automobilio paros kilometražas ribojamas iki 350 km. per parą. Viršijus leistiną kilometražą nuomininkas turi sumokėti 0.2 Lt už kiekvieną papildomą kilometrą.  Nuvažiuoti kilometrai nustatomi pagal automobilio ridos skaitiklio parodymus – skirtumas tarp Automobilio išnuomavimo ir sugrąžinimo metu esančių parodymų. Jeigu Automobilis Nuomotojui grąžinamas vėliau sutartos datos, Nuomininkas privalo sumokėti nuomos mokestį už visą faktinį naudojimosi Automobiliu laiką. Jeigu Automobilis į Nuomotojo ir Nuomininko sutartą vietą grąžinamas anksčiau laiko, Nuomotojas turi teisę pakeisti paros nuomos tarifą pagal veikiantį kainininką.

b) 50 Lt vienkartinį papildoma mokestį atsiemant arba grąžinant automobilį ne darbo metu (savaitgaliais, švenčių dienomis). Darbo laikas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 iki 18 val.
c) Visus kitus mokesčius ir paslaugas (draudimai avarijos ir vagystės atveju, automobilio pristatymas, ir t.t.), kurias Nuomininkas įsipareigoja sumokėti pasirašydamas Sutartį. Nuomininkas gauna Automobilį su pilnu degalų baku (jei nėra sutarta kitaip), todėl grąžindamas privalo jį užpildyti arba sumokėti kuro papildymo mokestį, nurodytą 4.13 langelyje;
d) Visus įstatymų numatytus mokesčius;
e) Atlyginti eismo įvykio metu Nuomotojui padarytą žalą ir išlaidas Nuomininko atsakomybės ribose, nurodytose 4.9  langelyje, jeigu Nuomininkas įvykdė visus eismo įvykio įregistravimo reikalavimus bei eismo įvykis pripažintas draudiminiu.
f) Atlyginti visą eismo įvykio metu padarytą žalą ir išlaidas, jei eismo įvykis įvyko Nuomininkui apsvaigus nuo alkoholio, narkotiniu medžiagų, vaistų, esant kitoms tyčinės kaltės aplinkybėms ar nedraudiminiam įvykiui, ar nesilaikant šioje sutartyje nustatytų Automobilio eksplotacijos draudimų bei apribojimų;
g) Atlyginti eismo įvykio metu Nuomotojui padarytą žalą ir išlaidas, Nuomininko atsakomybės ribose, nurodytose 4.9  langelyje, jei dėl eismo įvykio pripažintas kaltu Trečiasis asmuo neturi Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, arba Trečiasis  asmuo yra nenustatytas;
Nuomotojas turi teisę pareikalauti išankstinio nuomos apmokėjimo, kurio suma atitiktų numatomą nuomos mokesčio ir Nuomininko atsakomybės dydžio sumą.
10. Nuomininkas ir bet kuris kitas įgaliotasis Automobilio vairuotojas privalo padaryti viską, kad apgintų Nuomotojo ir Nuomotojo draudimo bendrovės interesus eismo įvykio nuomos laikotarpio metu:
1. sužinoti eismo įvykyje dalyvavusių asmenų ir liudininkų pavardes, adresus ir jų telefonų numerius, draudimo kompanijos pavadinimą ir poliso numerį, transporto priemonių kurios dalyvavo įvykyje markę, modelį ir valstybinius numerius;
2. eismo įvykio vietoje neprisiimti nei kaltės, nei atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu;
3. nepalikti Automobilio be priežiūros, nepasirūpinus jo saugumu;
4. nedelsiant pranešti policijai apie eismo įvykį ir nepalikti įvykio vietos, negavus policijos leidimo ir pažymos;
5. raštu per 24 valandas pranešti nuomotojui apie atsitikusį eismo įvykį.
11. Nuomotojas neatsako už Automobilyje pervežamą ar paliktą nuomininko turtą ar vertybes, jų dingimą ar sugadinimą. Nuomininkas įsipareigoja nereikšti Nuomotojui jokių pretenzijų ir nereikalauti kompensacijos dėl minėto turto sužalojimo, sunaikinimo ar kitokio praradimo.
12. Nuomininkas privalo nuomos metu visomis išgalėmis stengtis apsaugoti Automobilį nuo nelaimingų įvykių ir vagystės. Parkavimo metu Nuomininkas privalo užrakinti automobilio dureles, uždaryti langus, išimti radijo imtuvo priekinį skydelį, nepalikti Automobilio salone vagystės riziką didinančių daiktų ir t.t., parkuoti Automobilį tik tam skirtose ir leistose parkavimo vietose (pageidautina saugomose). Automobilio vagystės atveju Nuomininkas asmeniškai atsako šios Sutarties 4.9 langelyje, 10% (procentų) automobilio vertės dydžio įrašytos 3.6 langelyje. Įvykus vagystei, Nuomininkas privalo grąžinti Nuomotojui Automobilio raktelius (ir signalizacijos pulteli, bei radijo imtuvo priekinį skydelį, jei tokie buvo) bei atitinkamus dokumentus (Automobilio registracijos pažymėjimą, draudimo polisą, techninės apžiūros taloną, Nuomininko nuomos Sutarties egzempliorių ir įvykio užregistravimo policijoje dokumentus), bei įrodyti, kad naudojo Nuomotojo reikalaujamas Automobilio apsaugos priemones. Jeigu po vagystės Nuomininkas negali įvykdyti aukščiau išvardytų reikalavimų, jis atlygina Nuomotojui visą Automobilio vertę.
13. Sugedus Automobiliui remontuoti jį tik Nuomotojo rekomenduotame autoservise (garantinį aptarnavimą teikiančiame servise). Remonto metu suteikiama pakaitinis tokios pačios klasės pakaitinis automobilis. Nuomotojas nedengia Automobilio remonto išlaidų, jei gedimas įvyko dėl Nuomininko kaltės, neapdairumo ar tyčios ir šiais atvejais išlaidų nedengia draudimas bei nėra suteikiamas garantinis aptarnavimas. 
14. Nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu Nuomininkas neatsako už Automobilio ar jo įrangos mechaninius gedimus, atsiradusius ne dėl eismo įvykio ar ne dėl tyčinio sugadinimo.
15. Nuomininkas privalo laikytis Kelių Eismo taisyklių reikalavimų bei apmokėti visas baudas, susijusias su bet kokiais kelių eismo taisyklių pažeidimais. Nuomininkui taip pat priskiriamos, ir nekompensuojamos, Automobilio parkavimo ir saugojimo išlaidos nuomos laikotarpiu.
16. Nuomininkas patvirtina ir supranta, kad savo parašu šios Sutarties 4.15 langelyje įgalioja Nuomotoją nedelsiant ir be perspėjimo susigrąžinti automobilį, jeigu Nuomininkas nevykdo šios Sutarties sąlygų. Šiuo atveju Nuomininkas įsipareigoja sumokėti visas su automobilio susigrąžinimu susijusias išlaidas, bei atsisako bet kokių pretenzijų dėl susigrąžinimo metu automobilyje buvusių daiktų ar kito turto dingimo, ar jiems padarytos žalos.
17. Nuomininkas įrašydamas savo inicialus 4.15  langelių atitinkamose vietose, patvirtina savo sutikimą naudotis/nesinaudoti minėtuose langeliuose nurodytais, draudimais.
18. Nuomininkas apmoka sąskaitą už automobilių nuomą kredito kortele, bankiniu pavedimu. Klientas pasirašydamas sutartį patvirtina, kad, jeigu atsiskaitydamas pagal šią sutartį būtų atliekamas kreditine ar mokėjimo kortele, čia padėtas kliento parašas suteikia jam teisę atsiskaityti iš jo nurodytos kreditinės kortelės bendrovės visą mokėtiną sumą Už laiku neapmokėtą sąskaitą Nuomininkui priskaičiuojama bauda lygi 20% (dvidešimt procentų) nuo neapmokėtos sumos, bet ne mažesnė kaip 200 litų (du šimtai litų). Uždelsus sumokėti nuomos mokestį, Nuomininko mokėjimai visų pirma užskaitomi kaip bauda ir delspinigiai, ir tik po to kaip sąskaitos apmokėjimas.
19. Nuomininkas atsako už sugadinta automobilio saloną (pradeginus, supjausčius arba ištepus) ir apmoką visas išlaidas atsiradusias dėl jo kaltės.
20. Visi nesutarimai tarp Sutarties šalių sprendžiami šios sutarties pagrindu bei Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka.
21. Privatumas: Pasirašymas šią formą:
1. Jūs sutinkate, kad UAB „Evalit“ naudosis informacija apie Jus ir atskleis ją veiklos, susijusios su Jūsų sąntykiais su UAB „Evalit“, tikslais ir kitais teisėtais tikslais, įskaitant UAB „Evalit“ verslo valdymą, plėtrą ir apsaugą.
2. Jūs sutinkate, kad UAB „Evalit“, minėtais tikslais atskleisdama informaciją apie Jus, ją atskleis subjektams, esantiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje. UAB „Evalit“ taip pat gali atskleisti ir naudotis Jūsų pateikta informacija siųsdama Jums informaciją apie UAB „Evalit“, susijusių įmonių, frančizių ir programos partnerių organizacijų teikiamus produktus ir paslaugas.